Renée Vonk

Privacyverklaring

kijkzuidfrankrijk.com is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: https://kijkzuidfranrijk.com / info@kijkzuidfranrijk.com
Renée Vonk-Hagtingius, +33 6 31 86 43 31

Persoonsgegevens die we verwerken
kijkzuidfrankrijk.com verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt hebt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • voor- en achternaam
  • e-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan toezicht te houden op de online activiteiten van hun kinderen. Neem in geval van twijfel contact met ons op via info@kijkzuidfrankrijk.com zodat de informatie verwijderd kan worden.

Doel van het verwerken van persoonsgegevens
kijkzuidfrankrijk.com verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • contact op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • kijkzuidfrankrijk.com verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming
kijkzuidfrankrijk.com neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn
kijkzuidfrankrijk.com bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • persoonsgegevens: niet langer dan noodzakelijk; om contact met je op te kunnen nemen
  • e-mailgegevens: niet langer dan noodzakelijk; om contact met je op te kunnen nemen

Delen van persoonsgegevens met derden
kijkzuidfrankrijk.com verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. kijkzuidfrankrijk.com blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies waarmee we het gebruik van de website kunnen meten
Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu te meten met behulp van de software van Google hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies.
Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor u te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.

Cookies om de inhoud van onze website te delen via social media
Voor de cookies die onze derde partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Kijk, Zuid-Frankrijk heeft daar geen invloed op.
De artikelen en video’s die u op onze website bekijkt, kunt u door middel van buttons delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies van de social media partijen, zodat deze u herkennen op het moment dat u een artikel of video wilt delen.
Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven: Facebook en Twitter.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door kijkzuidfrankrijk.com en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ kijkzuidfrankrijk.com
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek.

kijkzuidfrankrijk.com wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Beveiliging van je persoonsgegevens
kijkzuidfrankrijk.com neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en treft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Renée Vonk-Hagtingius: info@ kijkzuidfrankrijk.com

Scroll naar boven